Další přístroje

 PK 2000 souprava pro měření zábrzdných drah

Souprava PK 2000 je určena k měření zábrzdných drah vozidel, především tramvají a trolejbusů. Skládá se z vlečného kola pro snímání informací o dráze a rychlosti a elektronického měřicího přístroje. V něm jsou uloženy tabulky požadovaných hodnot zábrzdných drah pro jednotlivé druhy vozidel a brždění. Vyhodnocení je tak provedeno automaticky po každé zábrzdné zkoušce a zobrazeno na displeji. Naměřená data jsou ukládána do souborů na PC kartu a mohou tak být kopírována na disk v libovolném počítači vybaveném příslušným slotem PCMCIA. Přístroj však umožňuje i přenos souborů z karty do počítače po sériové lince. Vyhodnocovací program slouží k zobrazení naměřených dat, jejich zpracování a tisk příslušných průběhů a protokolů. Jako doplněk je možno objednat soupravu pro rádiový přenos dat od vlečného kola k měřícímu přístroji.

 

  EM6 - elektroměr pro trakční vozidla

Elektroměr typu EM 6 je přístroj určený k provoznímu měření odebrané elektrické energie trak-čních vozidel napájených ze stejnosměrné sítě. Měření je založeno na matematickém zpracování informace o průběhu trakčního napětí a proudu. Tu zajišťují externí snímače pracující na principu kompenzace magnetického pole tvořeného primárním proudem a zajišťující bezpečné galvanické oddělení silových obvodů. Snímače proudu měří primární proud protékající oběma směry. Pro měření spotřebované i rekuperované energie je tak použit pouze jeden snímač proudu.
Na displeji přístroje je možné zobrazit okamžitý příkon vozidla, celkové množství odebrané (příp. rekuperované) elektrické energie a okamžitou velikost trakčního napětí a proudu. Je možné i vícekanálové měření (např. každý trakční motor zvlášť). Přístroj generuje výstupní impulsy pro použití v dalších registračních zařízeních (např. palubní počítač nebo tachograf). Komunikaci s jinými systémy vozidla je možná i po sériové lince (IBIS, CAN, RS485).